Raamcontracten Poolstok en AGO

Een kader om diverse projecten te realiseren.

Wij, Möbius, zijn een advieskantoor dat al meer dan 20 jaar in de overheidssector actief is. Met een team van 150 experten en consultants, hebben we relevante ervaring opgebouwd in de lokale, provinciale, regionale en federale overheden en overheidsorganisaties.

Dagelijks bouwen we met onze klanten mee aan een overheid in verandering. Door te innoveren en te investeren. Door diepgang te geven aan onze concepten ‘wendbaarheid’ en ‘slimme organisaties’.

Op basis van onze expertise zijn we geselecteerd als dienstverlener in meerdere raamcontracten van Poolstok en AGO.

Raamcontracten Poolstok

ORGANISATIEONTWIKKELING EN CHANGE MANAGEMENT

Je budgetten slinken. Je moet meer doen met minder. En tegelijkertijd wil je je klanten nog beter bedienen. Samen stellen we je organisatie op punt. We ondersteunen je bij alles wat met organisatieoptimalisatie, analyse en verbetering van processen en veranderingsmanagement te maken heeft. Van structuur tot cultuur, van nieuwe visie tot nieuwe werkplek en de opmaak van een personeels(behoefte)plan: we maken je diensten efficiënter en effectiever, rekening houdend met de onderliggende werking, competenties en attitudes van je mensen en de organisatiecultuur en -uitdagingen. 

PERFORMANCE MANAGEMENT

Overheidsorganisaties willen minder investeren in de obligate evaluatiegesprekken en meer inzetten op talentmanagement, performance management en processen die individuele performantie verhogen. Men wil de betrokkenheid van medewerkers verhogen en evolueren richting een informele, open feedbackomgeving. Louter het evaluatiesysteem laten verdwijnen biedt geen antwoord op de noden. De wijziging in het regelgevend kader geeft overheidsinstellingen de ruimte om verder te werken aan een modern P&O-beleid, ook op vlak van evalueren.

Raamcontracten AGO

BELANGHEBBENDENMANAGEMENT

Organisaties denken na over de manier waarop zij bij veranderingen moeten omgaan met verschillendebelangen en invloeden. De vraag wordt gesteld waarom, wanneer en in elke mate, u wie moet betrekken.Want als Vlaamse overheid werkt u met verschillende partners samen aan thema’s met een maatschappelijkeimpact. Belanghebbendenmanagement heeft niet als doel om belanghebbenden en risico’s te controleren,maar wel om op een goede manier partijen te betrekken en samenwerkingen te stimuleren. Om te resulterenin een constructieve samenwerking, vergt dit een goede besluitvorming en aanpak van dit participatief proces. We spreken daarom ook eerder van belanghebbendenbetrokkenheid.

STRATEGISCH DESIGN

Publieke organisaties staan voor strategische momenten. Hoe aligneer ik mij op nieuw beleid? Hoe pak ikeen fusie aan? Hoe innoveer ik onze dienstverlening? Vraagstukken waarop strategisch management eenantwoord biedt. De strategische bovenbouw van een organisatie bevat een doordachte missie, een ambitieuzevisie en diepgewortelde waarden. De sterkte van een strategie schuilt echter in de concrete doorvertalingvan deze begrippen. Zoals een dashboard dat de realisatiegraad van de vooropgestelde strategie zichtbaarmaakt, een cultuur die continue verbetering stimuleert en aandacht voor visualisatie. Een strategie is pasgeslaagd wanneer die is doorvertaald tot op de werkvloer.

SERVICE DESIGN

De laatste jaren is een evolutie zichtbaar in de manier waarop dienstverlening wordt georganiseerd. Steedsmeer wordt vertrokken vanuit een vraaggerichte aanpak en niet vanuit een aanbodgerichte logica. Servicedesign is het gebruikersgericht herdenken van processen (volgens de Lean-filosofie) en organisaties, omaan te sluiten bij de verwachtingen van de klant. Cruciaal is het kennen van de noden en behoeften van deverschillende gebruikers. Hiervoor worden tools en methodieken ingezet zoals klantenbevragingen, onlinemoderatie, customer journeys, service- en productencatalogi, … Het resultaat van een goed uitgevoerdedesign thinking levert een dienst, proces of concept op dat gebruiksvriendelijk, relevant en authentiek is.

PERSONEELSPLANNING, PROCESANALYSE EN RISICOANALYSE

Processen vormen de kern van de bedrijfsvoering, want alleen dáár komen mensen, middelen, methodenen materialen bij elkaar om meerwaarde te creëren. Welke opportuniteiten zich voordoen, blijkt pas als jewerkprocessen in kaart brengt (conform het uniform kader voor procesmanagement ‘Vlaams Proceshuis’).Vanuit die processen kan een organisatiemodel en –cultuur op maat worden vormgegeven. Processenlaten toe om een beter zicht te krijgen op mogelijke risico’s en het beheer van deze risico’s. Inzicht in deprocessen is belangrijk om de juiste personele middelen te voorzien. Dit kan door een werklastmeting uitte voeren (met aandacht voor de werkdruk en draagkracht van uw medewerkers) en te vertalen naar eenpersoneelsbehoefteplan, gekoppeld aan de Vlaamse Functiefamilies.

Onze inzichten
Recente nieuwsberichten en downloads

Bekijk alle inzichten

Contacteer ons!

Steven Bauwens