privacy policy careers

Vooraf

Door middel van deze verklaring wordt u geïnformeerd inzake de verwerking van uw gegevens in het kader van een sollicitatietraject bij onze onderneming. Deze verklaring omschrijft welke persoonsgegevens, op welke basis en waarom verwerkt worden en welke rechten u hebt.

Het verstrekken van uw persoonsgegevens is een noodzakelijke voorwaarde om het sollicitatietraject te doorlopen en in aanmerking te komen om bij ons aangeworven te worden.

 

1.            Identificatie en persoonsgegevens

De verwerkingsverantwoordelijke van de gegevens is Möbius Business Redesign NV, met maatschappelijke zetel te 9830 Sint-Martens-Latem, Kortrijksesteenweg 152 en ondernemingsnummer BE0472582515.

2.            Persoonsgegevens

De volgende persoonsgegevens worden verwerkt: identificatiegegevens, contactgegevens, familiale gegevens, gedragsgegevens en persoonlijke kenmerken, opleidings- en beroepsgegevens en alle gegevens dewelke u op de documenten die u ons in het kader van uw sollicitatietraject bezorgt genoteerd zijn.

3.            Doeleinden

Bovenstaande gegevens worden verwerkt met als doel het doorlopen van het sollicitatietraject. Met uw toestemming worden deze gegevens ook verwerkt voor een contactname voor eventueel toekomstige vacatures binnen onze organisatie.

Uw reactie op onze vacature geldt als de actieve handeling waarbij u uw geïnformeerde, vrije, specifieke en ondubbelzinnige toestemming geeft voor de verwerking van uw gegevens.

U kan deze toestemming op elk moment intrekken.

4.            Bewaartermijn

Uw gegevens worden bewaard tot 3 jaar na het einde van het sollicitatietraject.

5.            Ontvangers en doorgifte

Uw gegevens worden niet doorgegeven aan derden.

6.            Rechten met betrekking tot verwerking van de aan ons verstrekte gegevens

U hebt het recht om inzage te krijgen in de persoonsgegevens die door ons worden verwerkt, om onjuiste gegevens te doen verbeteren, om te verzoeken uw persoonsgegevens te wissen, om de verwerking van de persoonsgegevens die op u van toepassing zijn te beperken en/of bezwaar te maken tegen de verwerking van de aan ons verstrekte gegevens.

U hebt tevens het recht om klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit bij vermeend misbruik van uw gegevens door ons.

7.            Contact

Ingeval u vragen heeft over het gebruik en de verwerking van uw persoonsgegevens kan u zich wenden tot onze verantwoordelijke voor gegevensbescherming: Mevr. Nathalie Vermassen – nathalie.vermassen@mobius.eu.